C C C C A+ A A- X

Политика за защита на личните данни

УВЕДОМЛЕНИЕ
за защита на личните данни

по отношение на съдебната дейност на Административен съд - Видин

 

ЦЕЛТА на настоящото Уведомление е да обясни как, за какъв период и за какви цели, ще се използват предоставените от Вас лични данни, при подаването жалби или друг вид участие в съдебния процес пред Административен съд - Видин.

Моля прочетете внимателно!

ОСНОВНА ИНФОРМАЦИЯ

I. Личните Ви данни ще се използват от Административен съд - Видин, с адрес гр.Видин, ул. „Цар Симеон Велики“ № 3, БУЛСТАТ 105583113, създаден с §3 от ПЗР на АПК, в сила от 11.04.2006 г. в качеството му на администратор на лични данни по смисъла на Регламент (ЕС) 2016/679.

В случай, че имате въпроси, относно ползването на Вашите лични данни или желаете да упражните правата си, като субект на лични данни, можете да се свържете с Венко Иванов Петков - съдебен администратор, тел.094 989715, електронен адрес: acvidin@acvidin.org, и адрес Видин, ул.“Цар Симеон Велики“ №3.

II. Личните Ви данни ще се обработват с следните цели и правни основания:

 1. Установяване на физическата Ви идентичност във връзка с Вашето процесуално представителство, използвайки данните съгласно Закона за гражданската регистрация в Република България.
 2. Установяване на обстоятелства във връзка със съдебния процес, необходими за правилното и законосъобразно решаване на делата.  Във връзка с това е възможно обработване на "специални" лични данни - разкриващи расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения или членство в синдикални организации, както и обработването на генетични данни, биометрични данни за целите единствено на идентифицирането на физическо лице, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическите лица. Събирането и обработването на лични данни, свързани с присъди и нарушения се обработват в съответствие с изискванията на чл.10 от РЕГЛАМЕНТА (GDPR).

III. Получените от Вас лични данни могат да бъдат предоставени и на:

 1. Останалите участници в съдебния процес, чрез предоставянето на достъп до документите по делата;
 2. Прокуратурата на Република България, в качеството и на страна по съдебните дела;
 3. Висшестояща инстанция при обжалване на съдебният акт или при проверка на Инспектората към Висш съдебен съвет;
 4. “Информационно обслужване“ АД в ролята му на обработващ личните Ви данни – създател на програмата и САС "Съдебно деловодство" и поддържащ същата с непрекъснати актуализации, във връзка с Единният портал за електронно правосъдие.
 5. Други лица само при наличие на съответното законово основание за това предоставяне.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

IV. Вашите данни ще се съхраняват в следните срокове:

 1. Свършените през календарната година дела се предават в архива най-късно до края на юни следващата година, но не по-рано от два месеца от свършването им, след което се съхраняват в следните срокове:
 2. Делата и документите към тях, в които се съдържа по-голямата част от личните данни на участниците в съдебният процес се съхранява 10 години, съгласно чл.65, ал.1, т.1 от Правилника за администрацията в съдилищата (ПАС).
 3. Описната книга и азбучниците, в които се съдържат само "обикновени" лични данни се съхраняват 100 години. (чл.65, ал.1, т.7 от ПАС)
 4. Книгите за открити и закрити съдебни заседания - 25 години. (Чл.65, ал.1,т.8 от ПАС)
 5. Базата данни от деловодните програми се архивира и съхранява по ред и при условия, определени за работа с електронни документи. Виж чл.3, ал.2 от Наредба № 5 за организацията и реда за водене, съхраняване и достъп до електронните дела и начина на съхраняване на доказателствата и доказателствените средства по делата, както и вътрешния оборот и съхраняването на друга информация, обработвана от съдебната администрация.
 6. След изтичане на сроковете за съхранение се  извършва подбор на документите, като тези, които имат политическо, научно, историческо и практическо значение, се отделят и предават в съответните окръжни държавни архивни фондове.
 7. При унищожаване на съдебни дела  решенията по тях се отделят в томове, които се съхраняват за срок 20 години в  съда, след което се изпращат за съхранение в дирекция "Централен държавен архив" към Държавна агенция "Архиви".
 8. Възможни са и други срокове за съхранение на личните данни, но само в случаите предвидени в Правилника за администрацията в съдилищата.
 9. След изтичането на тези срокове документите се унищожават по ред предвиден в ПАС.

V. Вашите права по отношение на обработването са следните:

 1. Право на достъп.

Правото на достъп означава, че имате право да получите потвърждение от Административен съд Видин дали се обработват Ваши лични данни и ако е така, да получите достъп до тези данни и до следната информация, свързана с тях:

 • целите на обработването;
 • съответните категории лични данни; получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити личните Ви данни;
 • когато е възможно, предвидения срок, за който ще се съхраняват личните данни, а ако това е невъзможно, критериите, използвани за определянето на този срок;
 • когато личните данни не са предоставени от Вас, всякаква налична информация за техния източник;
 • съществуването на автоматизирано вземане на решения, включително профилирането.
 1. Право на коригиране на неточни или непълни данни.

Правото на коригиране означава, че имате право да поискате от Административен съд Видин да коригира Ваши лични данни, когато са неточни.

 1. Право на изтриване (правото да бъдеш забравен), ако са приложими условията на чл. 17 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

Правото „да бъдеш забравен“ означава, че може да поискате от Административен съд Видин изтриване на свързаните с Вас лични данни, и съдът ще бъде задължена да ги изтрие, но само когато е приложимо някое от посочените в действащото законодателство основания. /Основания за заличаване са налични, когато например: личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин от Административен съд Видин; личните данни са били обработвани незаконосъобразно от Административен съд Видин и др./. Това право не може да бъде упражнено в определени случаи, предвидени в действащото законодателство, когато обработването на личните Ви данни е необходимо за спазване на правно задължение на Административен съд Видин, предвидено в приложимото законодателство на Европейския съюз или в действащото българско законодателство или за изпълнение на задача от обществен интерес.

 1. Право на ограничение на обработването.

Правото на ограничаване на обработването означава, че имате право да изискате от Административен съд Видин да ограничи обработването на Вашите лични данни, ако е налице някой от следните случаи:

 • Вие оспорвате точността на личните Ви данни /в този случай ограничаването е за срок, който ще позволи на Административен съд Видин да провери точността на личните Ви данни/;
 • Обработването на личните Ви данни от Административен съд Видин е неправомерно, но Вие не желаете те да бъдат изтрити, а вместо това искате да бъде ограничено използването им;
 • Административен съд Видин не се нуждае повече от личните Ви данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на правни претенции;
 • Вие възразявате срещу обработването на лични данни в очакване на проверка дали законните основания на Административен съд Видин имат преимущество пред Вашите интереси.
 1. Право на преносимост на данните, ако са налице условията за преносимост по чл. 20 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

Правото на преносимост означава, че имате право да получите личните данни, които сте предоставил/а на Административен съд Видин и имате право да прехвърлите тези данни на друг администратор без възпрепятстване от Административен съд Видин, когато:

 • обработването е основано на съгласие на субекта на данни или на договорно задължение;
 • обработването се извършва по автоматизиран начин.
 1. Право на възражение, ако са налице условията на чл. 21 от РЕГЛАМЕНТ 2016/679.

Правото на възражение означава, че имате право, по всяко време и на основания, свързани с Ваша конкретна ситуация, на възражение срещу обработването на Ваши лични данни от Административен съд Видин, в случаите, посочени в приложимото законодателство на Европейския съюз или в действащото българско законодателство. В тези случаи съдът е задължен да докаже, че съществуват убедителни законови основания за обработването на личните Ви данни, които имат предимство пред интересите, правата и свободите на субекта на данни, или за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

Административен съд Видин не прилага автоматизирано вземане на решения, включително профилиране.

Горните права може да упражните чрез отправено искане до Председателя на Административен съд - Видин (писмено или по електронен път) в което следва да посочите конкретно Вашето искане. Искането следва да бъде подписано и изпратено на адреса на Административен съд – Видин.

Ако считате, че обработването от Административен съд Видин на Вашите лични данни нарушава разпоредбите на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. (Общия регламент относно защитата на данните), Вие имате право да подадете сигнал до Инспектората към Висшия съдебен съвет /гр. София п.к. 1000, ул. „Георг Вашингтон” № 17/.

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация